zondag, 02 februari 2020 08:20

HAPPY BIRTHDAY

Geschreven door

Vandaag blaast het Boes & Boes team kaarsjes uit voor hun 3 jarig bestaan.

Intussen al meer dan 12 jaar op de Hasseltse vastgoedmarkt :)

 

 

maandag, 20 januari 2020 12:54

Onze liefste Brigitte...

Geschreven door

We verliezen vandaag niet alleen een lieve collega maar ook een vriendin... een lid van onze familie!

Liefste Brigitte, we gaan je missen!

Rust zacht.

woensdag, 15 januari 2020 10:03

Roerende goederen mee verkopen?

Geschreven door

 

Bij de aankoop van een woning komen soms ook roerende goederen kijken. Het gebeurt bijvoorbeeld dat de koper (delen van) het interieur overneemt. Dat heeft fiscale consequenties, inzonderheid voor de verschuldigde registratiebelastingen. Zorgvuldig het onderscheid maken tussen wat onroerend of roerend is, zal veelal belangrijk zijn. Welke impact heeft dit op de verschuldigde registratiebelastingen? En hoe neemt men één en ander best op in de verkoopovereenkomst?

Roerend vs. onroerend

Het is van belang goed op voorhand te weten wat roerend is en wat niet. Het antwoord is niet altijd eenvoudig en kan aanleiding gegeven tot betwistingen. 

In beginsel is alleen wat niet onmiddellijk vast zit en/of eenvoudig (zonder breekwerken of beschadigingen) verwijderd kan worden als roerend te beschouwen. Bij een klassieke verkoop van een woning blijft alles wat roerend is eigendom van de verkoper en moet dit uit het huis verwijderd zijn wanneer de koper formeel in het bezit komt van de woning, behoudens wanneer er tussen de partijen andere afspraken zijn gemaakt.

De keuken, badkamer en ingebouwde kasten zijn schoolvoorbeelden van zaken die men klassiek veeleer als onroerende bestanddelen van het huis dient te beschouwen. Het betreft immers goederen die door incorporatie/inlijving verankerd zijn in de woning of er op een blijvende wijze mee zijn verbonden.

Hetzelfde geldt voor de meest gangbare modellen van zonnepanelen. Want zonnepanelen die op het dak gemonteerd zijn kan men niet zonder beschadiging wegnemen. Dus, behoudens andersluidende afspraak in de verkoopovereenkomst, zijn zonnepanelen inbegrepen in de verkoop(prijs). Gaat het evenwel om modellen waarbij geen sprake is van vasthechting of integratie in het gebouw (bijvoorbeeld zonnepanelen in ‘bakken’ in de grond, zonnepanelen vastgehecht via een snoer, …), dan dient men deze als roerend te beschouwen. In dat geval zijn ze in beginsel niet begrepen in de verkoop van een onroerend goed, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat dit wel het geval is. In casu zullen ze dan als roerend worden meeverkocht.

Wat roerend of onroerend is, kan het voorwerp uitmaken van een feitendiscussie. Zo is er soms wel eens onduidelijkheid over het lot van de verlichting en bepaalde voorzieningen, zoals een vaatwasser, … Het spreekt voor zich dat koper en verkoper zich vooraf best een goed beeld vormen over wat al dan niet in de verkoop wordt meegenomen en daar goede afspraken over maken.

Verkooprecht

Indien er roerende goederen mee verkocht worden, doet men er goed aan om de prijs daarvoor af te splitsen van de prijs voor het vastgoed zelf. Dan kan door er een aparte verkoopovereenkomst voor op te maken of door een pro fisco-clausule op te nemen in de compromis. Sowieso belangrijk is dat de roerende goederen zorgvuldig opgelijst worden, zodat duidelijk is wat onder de afzonderlijke prijs valt. Anders dreigt men ruimte te laten voor discussie, tussen de partijen onderling of met de fiscus. In geval van een aparte overeenkomst hoeft deze niet geregistreerd te worden. Maar het is dan wel belangrijk om beide (aparte) verkopen nadrukkelijk aan elkaar te koppelen, zodat de verkoop van de meubels vervalt van zodra de verkoop van de woning afspringt.

Op meeverkochte roerende goederen zijn geen verkooprechten verschuldigd. Fiscaal is het dus voordelig om een deel van de totaal betaalde prijs voor roerende elementen te bestemmen. Zeker wanneer men daardoor bijvoorbeeld alsnog onder de grens van €200.000 zou vallen voor de rechtenvermindering (€220.000 in de centrumsteden en de Vlaamse Rand).

Toch is enige voorzichtigheid aangewezen. Want de fiscus heeft verschillende instrumenten achter de hand om te ruime schattingen, die niet in verhouding staan tot de werkelijke waarde, aan te vechten. Voornaamste daarvan blijft het inroepen van een tekortschatting op de prijs van de woning zelf. De belastbare basis voor het verkooprecht moet immers minimaal de normale (markt)waarde van het verkochte goed bedragen. Indien de prijs daar (na aftrek van het roerende gedeelte) manifest onder ligt, kan/zal VLABEL aanvullende rechten en een boete vorderen.

Zo kunnen koper en verkoper zich stevig verbranden indien zij louter om fiscale redenen wat te gretig zijn in het bepalen van een hoge verkoopprijs voor de roerende goederen, teneinde de verschuldigde verkooprechten te milderen. Daarmee gaat men immers voorbij aan een cruciaal principe van het Vlaams verkooprecht: er moet altijd betaald worden a rato van minstens de normale verkoopwaarde, ongeacht hoeveel roerende goederen er al dan niet mee overgedragen worden. Een zorgvuldige oplijsting van de roerende goederen is tevens belangrijk, zodat men richting de fiscus de prijs kan verantwoorden die ervoor wordt afgesplitst (als component van de totale verkoopprijs).

woensdag, 25 december 2019 11:43

Merry Christmas

Geschreven door

Het Boes & Boes team wenst jullie een fijne kerst en een warme thuis voor 2020!

donderdag, 12 december 2019 10:34

Verlaging van de registratierechten door afschaffing van de woonbonus

Geschreven door

Toekomstig minister-president Jan Jambon (N-VA) en de partijvoorzitters van N-VA, CD&V en Open Vld stelden eergisteren het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voor op een persconferentie. In dit document worden de plannen van de toekomende Vlaamse regering voor de volgende 5 jaar uit de doeken gedaan. We lichten hierna enkele opmerkelijke zaken toe en we houden je uiteraard op de hoogte van hun verdere uitwerking.

De nieuwe Vlaamse Regering schaft de woonbonus per 1 januari 2020 af. Door de woonbonus krijgen eigenaars die een lening aangaan voor de aankoop van hun gezinswoning een fiscaal voordeel gedurende de gehele looptijd van hun lening. Dat voordeel kan aardig oplopen, tot bijna 40.000 euro voor een koppel bij een lening van 25 jaar. De Regering beslist ter compensatie om het registratierecht op de gezinswoning te laten zakken, van 7 naar 6%. In 2002 verlaagden de registratierechten van 12,5% naar 10%, vorig jaar werden ze verder verlaagd naar 7% en binnenkort wordt het dus 6%. Dit betekent dat op 18 jaar tijd de registratierechten werden gehalveerd. 

Ter voorbeeld: bij een woning van 325.000 euro wordt vandaag 22.750 euro registratierecht betaald, vanaf 1 januari wordt dat 19.500 euro. Een onmiddellijke korting van 3.250 euro dus. Voor wie een woning van maximaal 200.000 euro koopt (of van max. 220.000 euro in de Vlaamse Rand rond Brussel of in de kernsteden), blijft de korting van 5.600 euro gelden. De korting bij een energetische renovatie blijft tot nader order ook 4.800 euro.  Wie energetisch renoveert betaalt op vandaag 6% registratierecht, maar dat wordt komend jaar verder verlaagd naar 5%. 

Ook wil de Vlaamse Regering inzetten op een verhoging van de renovatiegraad. De premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning  worden in één loket gebundeld met het oog op een overkoepelende woningrenovatiepremie. Eigenaars zullen voor het verkrijgen van een substantiële renovatiepremie (min. € 5.000)  of energielening (min. € 7.500) over een EPC moeten beschikken. Naast de verplichte dakisolatie en dubbele beglazing zal gradueel een maximale EPC-score richting 2050 bepaald worden, rekening  houdend met de woningtypologie. De lange termijndoelstelling van gemiddeld 100 kWh/m2 wordt verfijnd.

Er was reeds bekend dat wie een onzuinige woning koopt of erft vanaf 2021 uiterlijk binnen de 5 jaar na notariële overdracht tot een energetische renovatie moet overgaan. Deze eigenaars zullen op een versoepeling van de voorwaarden voor een energielening kunnen rekenen. Daarnaast zullen huurwoningen moeten voldoen aan een steeds verbeterde maximale EPC-score. De mogelijkheid tot het opstellen van een lijst voor malafide huurders en verhuurders wordt onderzocht en op vlak van anti-discriminatie maatregelen op de huurmarkt wil men inzetten op zelfregulering en de versterking van de huidige instrumenten.

woensdag, 27 november 2019 08:35

Très Chic met Golf Limburg Partners

Geschreven door
maandag, 18 november 2019 11:22

Come and meet us...

Geschreven door

Come and meet us at 'Très Chic event'.

Vrijdag 29 november, zaterdag 30 nov en zondag 1 dec in de Ethias Arena te Hasselt.

Toegangsticketten te verkrijgen op kantoor.

 

 

vrijdag, 08 november 2019 11:16

Onze nieuwe brochure is er...

Geschreven door

Onze nieuwe brochure is toegekomen! Weldra in uw brievenbus of te verkrijgen bij ons op kantoor.

dinsdag, 25 december 2018 11:47

Happy Holidays

Geschreven door

Het Boes & Boes team wenst jullie een zalige kerst en happy holidays!

maandag, 29 oktober 2018 12:59

Koninklijke Limburg Golf te koop??

Geschreven door

Voor de 9de keer konden de senioren van de Koninklijke Limburgse Golf Club rekenen op onze gulle sponsoring om hun kalenderjaar af te sluiten! Met een mooie prijzentafel en een uitgebreide receptie dankten wij dan ook het grote aantal deelnemers! En waarom niet eens de golfclub te koop zetten ... Afspraak in 2018! 

Ontdek alle winnars hier: Senioren golf Boes & Boes

Pagina 1 van 2